Kontinuerlig utvärdering är det nya svarta – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, performance management

Kontinuerlig utvärdering är det nya svarta

Av den 6 november 2018 942 visningar
PERFORMANCE MANAGEMENT. Den traditionella modellen för årlig utvärdering av medarbetares prestationer, ersätts nu i snabb takt av continuous performance management. Vi bjuder på argument och tips inför övergången till en modernare process!

Continuous performance management – utvärderingssamtal

Under många år har processen för performance management sett ungefär likadan ut: En gång om året sätter sig den anställda tillsammans med sin chef för att få sin prestation utvärderad och sätta upp mål för kommande år.

Men nu efterfrågas alltmer en förnyad och kontinuerlig process som bättre matchar dagens snabba förändringar och behov av löpande feedback. Enligt Deloittes studie Human Capital Trends 2017, anger 79 % av företagsledarna förändring av performance management som ett högprioriterat område.

Kontraproduktivt med årlig utvärdering
CastalystOne är en ledande nordisk leverantör av digitala HR-system som hjälper företag att optimera prestation, potential och konkurrenskraft. Utifrån 15 års branscherfarenhet pekar de på att traditionell performance management med årliga utvärderingar är direkt kontraproduktiv:

Huvudfokus ligger på resultatuppföljning och anställda jämförs ofta med varandra. Modellen vare sig uppmuntrar önskade beteenden eller tar itu med problembeteenden under själva utvärderingsperioden. Samtidigt blir många medarbetare omotiverade av att år efter år få ett genomsnittligt betyg.

Kontinuitet ger vinster
Continuous performance management har i stället blivit den ledande modellen för företag som vill höja engagemanget, öka produktiviteten och minska friktionen mellan anställda och chefer. Med rätt tillämpning kan den nya modellen ge stora positiva effekter på organisationskultur och effektivitet:

  • Ökar engagemang och uppmuntrar bra beteenden. Genom att uppmärksamma prestation och tillämpa regelbunden återkoppling under hela året kan du förbättra medarbetarnas engagemang och förstärka bra beteenden.
  • Identifierar och hanterar problem snabbt. Varför vänta 12 månader med att ge feedback när löpande konstruktiv kritik kan åtgärda problemet direkt? Kombinerat med regelbundna puls-undersökningar ges även medarbetarna möjlighet att löpande utvärdera sina ledare.
  • Skapar en snabbrörlig och innovativ organisation. Den moderna arbetsplatsen är ofta en snabb och dynamisk miljö där förändringar kan ske plötsligt. Det är det utökade spelrummet för flexibilitet som är continuous performance managements verkliga styrka.

Teknologin möjliggör
Digitaliseringen är det som drivit på den branschövergripande utvecklingen av performance management. För många företag var den analoga utvärderingsprocessen enormt resurs- och tidskrävande och ett nästan övermäktigt åtagande. Specialutvecklad mjukvara effektiviserar numera det som en gång var en logistisk utmaning.

Den nya tekniken gör det inte bara enkelt att kontinuerligt följa upp och bedöma mål, schemalägga möten samt hålla fokus på utveckling och fortbildning. Den frigör också tid för chefer och medarbetare att göra det arbete som de är anställda för att göra – istället för att fastna i administration.

Vill du lära dig mer om continuous performance management?

CatalystOne har tagit fram en gratis e-bok: ”En guide till Continuous Performance Management”.

Ladda ner guiden här »
Continuous performance management – 6 tips

Här är sex nyckelfaktorer att överväga när du inför continuous performance management i ditt företag:

1. Skapa struktur för avstämningarna
För att de regelbundna avstämningarna mellan chefer och anställda ska hålla hög kvalitet, behöver ni definiera en övergripande struktur med exempel på frågor och resultat. Det skapar ett samstämmigt arbetssätt och ger stöd åt cheferna.

2. Koppla feedbacken till målsättningar
Den ökade mängden feedback hjälper medarbetarna att förbättra sin prestation på svaga områden samtidigt som de utvecklar sina styrkor. Feedback är som mest effektiv när den är konstruktiv och relevant. Koppla den därför om möjligt direkt till målsättningar.

3. Fokusera framåt
Medan årliga bedömningar blickar bakåt, ställer continuous performance management krav på att cheferna kontinuerligt bevakar kvalitet och genomför samtal med fokus på feedback och framtida utveckling. Vissa ledare kan behöva mer stöd än andra för att anamma detta.

4. Använd tekniken
Genom att välja rätt mjukvara för performance management kan ditt företag bana väg för en smidig och framgångsrik övergång. Den bästa mjukvaran är lätt att använda, webbaserad och har funktionalitet som förbättrar samarbete och håller fokus på målsättningar.

5. Samla in data för att mäta effekten
För att kunna mäta den långsiktiga effekten, gäller det att samla in viktig affärsdata – som personalomsättning och andel intern befordran – före, under och efter implementeringen. Medarbetarundersökningar kan bidra till att ge en kompletterande bild över förändringar i anställdas engagemang och arbetstillfredsställelse över tid.

6. Rapportera framgång
Continuous performance management har potential att förändra sättet som företag bedömer och interagerar med sina anställda. Se till att uppdatera högsta ledningen med data som visar på de positiva effekter som det nya förhållningssättet för med sig.

Fotnot: Denna artikel är sponsrad av en leverantör som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny