Flexibelt arbete – välsignelse eller förbannelse? – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, läsvärt

Flexibelt arbete – välsignelse eller förbannelse?

Av den 27 februari 2018 942 visningar
ARBETSMILJÖ. Friheten med det nya flexibla arbetet fungerar motiverande för många medarbetare. Men vi betalar ett högt pris för det gränslösa arbetet, visar forskningen. Så pass att Frankrike lagstiftat om arbetstagares rätt att ”koppla ur”.

Arbeta på semestern

Med hjälp av ny teknik kan vi idag vara tillgängliga nästan när och var som helst. Det gör att arbetsgivare kan erbjuda sin personal allt större möjligheter till flexibelt arbete.

Flextid, distansarbete eller rent av fria arbetstider ger medarbetaren större kontroll och autonomi genom möjligheten att organisera sitt arbete efter egna önskemål och personliga livspussel. Möjligheten att välja en miljö som främjar den egna produktiviteten och är fri från distraherande avbrott kan dessutom leda till komprimerad arbetstid.

Två sidor av samma mynt
Baksidan av myntet är att samma möjligheter även bidrar till att gränsen mellan arbete och fritid luckras upp. Vissa forskare pekar på att det skapar en otydlighet mellan en individs olika roller. Studier har även visat att flexibla arbetsförhållanden utan tydliga ramar kan leda till en ökad känsla av förpliktelse, så att man pressar sig bortom sin förmåga. På så sätt blir flexibilitet en bidragande faktor till stress och ohälsa.

Trots de negativa aspekterna, hävdar många människor att de aldrig skulle vilja (eller kunna) gå tillbaka till ett traditionellt och inrutat arbetsliv. Detta samtidigt som man uttrycker en önskan om en tydligare organisering och styrning. Vad är det då som gör att vi människor eftersträvar flexibilitet – samtidigt som den skapar en viss ångest inom oss?

Motsägelsefulla paradoxer
Forskarna ter Hoeven och van Zoonen beskriver tre olika paradoxer kopplade till flexibla arbetsförhållanden och medarbetares välbefinnande:

  1. Distansarbetesparadoxen. Distansarbete bidrar till en ökad grad av autonomi och främjar balansen mellan arbete och privatliv, men har samtidigt en negativ inverkan på viktiga arbetsrelationer och karriärutveckling.
  2. Uppkopplingsparadoxen. Tekniken möjliggör kommunikation över gränserna för tid och rum, men uppmuntrar samtidigt till en ständig och ohälsosam tillgänglighet.
  3. Autonomiparadoxen. Ju mer frihet och självständighet anställda erbjuds, desto intensivare arbetar de och desto mer kontrollerade och begränsade känner de sig.

Jag kan själv relatera till samtliga paradoxer. Möjligheten att vara tillgänglig oberoende av tid och rum skapar en känsla av frihet och gör det enklare för mig att kombinera skola, jobb och fritid. Samtidigt uppstår en otydlighet mellan livets olika delar och jag har ibland svårt att uppskatta hur mycket av dygnets timmar jag lägger ner på respektive del. Tillgängligheten skapar därtill en känsla av att det alltid finns något jag borde göra – på grund av den enkla anledningen att jag kan.

Större krav på egen planering
En annan viktig aspekt är att arbetsvillkoren idag är betydligt mer kopplade till den individuella prestationen och det egna ansvarstagandet. Friheten och flexibiliteten gör att arbetstagaren själv måste definiera, initiera, planera och ansvara för arbetets genomförande. Det gör att individen blir alltmer utelämnad till sig själv och slits mellan att vilja, orka och kunna. Istället för att arbetet ska utföras på rätt sätt ställer man nu krav på individen att genomföra sitt arbete på bästa sätt.

Jag upplever att dagens arbeten blir allt mer specialiserade och komplexa, samtidigt som målen många gånger är abstrakta och går att uppfylla på många olika sätt och i varierande grad. Detta menar jag skapar en osäkerhet vad gäller den egna prestationen och huruvida den är ”good enough” eller inte. Många tar därför på sig ett större ansvar än nödvändigt och har svårt att avgöra när en arbetsuppgift är slutförd.

Vem ansvarar för balansen?
En viktig nyckel till lösning handlar om att skapa balans mellan flexibilitet, tillgänglighet (uppkoppling) och effektivitet. Men huruvida ansvaret för att hitta denna balans ligger på individen eller organisationen låter forskarna vara osagt.

I Frankrike tog man förra året ett nationellt krafttag mot den ohälsosamma stress som det gränslösa arbetet skapar genom att lagstifta om arbetstagares rätt att ”koppla ur”. Det säger en hel del om dagens arbetsliv: Människan har utvecklat teknik och strukturer i syfte att förenkla och skapa möjligheter för modernt arbete – men har samtidigt skapat en av vår tids största källor till arbetsrelaterad stress. Kanske kan den franska lagen ge det stöd som behövs för att individen själv ska kunna stå upp för – och ta sitt ansvar gentemot – sig själv.

För även om arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön, tror jag att man som arbetstagare måste skapa den välfungerande gränskontroll man själv föredrar. I den ingår även att gentemot andra vara tydlig med när man är tillgänglig och inte. Jag tror att detta är avgörande för om det flexibla arbetet ska vara en möjlighet eller ett hinder för välbefinnandet.

Referenser
Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2006). Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. (1. uppl.) Malmö: Liber.
Shockley, K. M., & Allen, T. D. (2012). Motives for flexible work arrangement use. Community, Work & Family, 15(2), 217-231. doi:10.1080/13668803.2011.609661
ter Hoeven, C. L., & van Zoonen, W. (2015). Flexible work designs and employee well-being: Examining the effects of resources and demands. New Technology, Work And Employment, 30(3), 237-255. doi:10.1111/ntwe.12052

Sandra Lundgren

Sandra Lundgren

Masterstudent inom HRLunds Universitet
Sandra studerar sista terminen på Masterprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor i Lund. Arbets- och organisationspsykologin har genomsyrat studietiden, med särskilt intresse för det flexibla arbetslivet. Vid sidan av studierna har Sandra även författat två HR-relaterade rapporter för Region Skånes räkning. Efter examen siktar hon på ett jobb inom strategisk HR.
Sandra Lundgren
Sandra Lundgren

Senaste inlägg av Sandra Lundgren (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny